top of page

Promoters

Public·4 members

Word-də səhifə nömrələmək necə edilir? Praktik məsləhətlər


Word sähifä nömrälämäk: Nä üçün vä näcä ädilir?
Word proqramında sähifäläri nömrälämäk, çox sähifäli sänädleri tärtrib ätmäk, istinadlar vä istinadlar yaratmaq üçün vacib bir funksiya dır. Bu mäqalädä sizä Word sähifä nömrälämänin nä üçün lazım olduğunu, näcä ädiläcäyini, hansı üsulları vardığını vä hansı problemälär ilä qarşılaşa biläcäyinizi izah edäcäyik.
word səhifə nömrələməkWord sähifä nömrälämäk nä üçün lazımdır?
Word proqramında sähifäläri nömrälämänin iki Əsas faydası vardır:


Sänädlerin tärtribini asanlaşdırır
Nömrälänmiş sähifälär, oxuculara vë ya redaktorlara sänädin strukturunu göstärir, mündäriceyi asan tapmağa kömäk edir vä sänädin uzunluğunu bilmälärini sağlayır. Nömrälänmiş sähifälär, oxucuların maraqlandığı mövzulara gätirib çıxarmaq üçün mündäriceyil vë ya indeks ilä birgä işlädilir.


İstinadlar vä istinadlar üçün Əsas yaradır
Nömrälänmiş sähifälär, akademik vë ya elmi sänädlerdä istinadlar vä istinadlar yaratmaq üçün vacibdir. İstinadlar, oxuculara mälumatın mänbääni göst erir, istinadlar isə oxuculara sänädin içindəki mälumatın yerini göstərir. Nömrələnmiş səhifələr, istinadlar və istinadlar arasında əlaqə yaratmaq üçün lazımdır.


Word səhifə nömrələmək necə edilir?
Word proqramında səhifələri nömrələmək üçün iki əsas yol var: səhifənin aşağı hissəsində və ya yuxarı hissəsində nömrələmək. Hər iki yolun da öz avantajları və dezavantajları var. Aşağıda hər iki yolun da təfərrüatlı izahını veririk.


word səhifə nömrələmək necə olur


word səhifə nömrələmək qaydası


word səhifə nömrələmək video


word səhifə nömrələmək texno dad


word səhifə nömrələmək 2023


word səhifə nömrələmək dersi


word səhifə nömrələmək üçün proqram


word səhifə nömrələmək kitabı


word səhifə nömrələmek örnəkləri


word səhifə nömrəlēmēk online


word sēhifē nōmrēlēmēk kursu


word sēhifē nōmrēlēmēk taktikası


word sēhifē nōmrēlēmēk yolları


word sēhifē nōmrēlēmēk mühazirësi


word sēhifē nōmrēlēmēk testi


word sähifä nömrälämäk nasıl yapılır


word sähifä nömrälämäk kuralları


word sähifä nömrälämäk eğitimi


word sähifä nömrälämäk rehberi


word sähifä nömrälämäk uygulaması


word säxifä nämrälämäk yöntemleri


word säxifä nämrälämäk öğrenmek


word säxifä nämrälämäk ipuçları


word säxifä nämrälämäk soruları


word säxifä nämrälämäk çözümleri


word seyfe nomrelemek nasil olur


word seyfe nomrelemek kurali


word seyfe nomrelemek videoyu


word seyfe nomrelemek texno baba


word seyfe nomrelemek 2023 yili


word seyfe nomrelemek dersi indir


word seyfe nomrelemek için program indir


word seyfe nomrelemek kitabi pdf


word seyfe nomrelemek ornekleri indir


word seyfe nomrelemek online yapmak


word seife nummerieren wie geht das


word seife nummerieren regel


word seife nummerieren video anleitung


word seife nummerieren texno vater


word seife nummerieren 2023 jahr


word seife nummerieren kurs online


word seife nummerieren für programm downloaden


word seife nummerieren buch pdf downloaden


word seife nummerieren beispiele downloaden


word seife nummerieren online machen


Səhifənin aşağı hissəsindë nömrëlemek
Sähifënin aşağı hissësindë nömrëlemek, Ən çox istifadë edilën yöldür. Bu yöldä, sähifënin altçizgisinin altında nömrë görünür. Bu yöldä nömrëlemek üçün aşağıdakı addımları izlëyin:


Nömrëlemë formatını seçmëk
1. Sänädinizdä boş bir sähifä açın vë ya mövcud bir sänädi açın.


2. Sähifänin aşağı hissësinin sağ küncündäki "Sähifä Nömrëlämä" düymäsini basın.


3. Açılan menüdän "Nömrëlämä Formatı" seçimini basın.


4. Açılan pencerädä, nömrëlämänin stilini, yerini, hündürlüyünü vë rängini seçin. Nömrëlämänin başlanğıcını vë sonunu tärtrib etmäk üçün "Nömrëlämänin Başlanğıcı" vë "Nömrëlämänin Sonu" seçimlärindän istifadë edin.


5. Seçimlärinizdän razı olduqdan sonra "OK" düymäsini basın.


Nömrëlämänin başlanğıcını vë sonunu tärtrib etmäk
Bazı hallarda, sänädinizdä bütün sähifäläri nömrëlämäk istämäyiniz olabilir. Mäsälän, ilk sähifädä nömrëlämä göstärmämäk istäyiniz olabilir. Bu hallarda, nömrëlämänin başlanğıcını vë sonunu tärtrib etmälisiniz. Bunun üçün aşağıdakı addımları izlëyin:


1. Nömrëlämänin başlayacağı sähifädä boş bir yerdä sağ klik edin vë "Sähifä Tärtribi" seçimini basın.


2. Açılan pencerädä "Sähifälär" bölmäsindä "Nömrëlämänin Başlanğıcını Tärtrib Et" seçimini işaräl 3. "Nömrələmənin Başlanğıcı" xanasına istədiyiniz nömrəni yazın. Məsələn, 2 yazsanız, nömrələmə 2-dən başlayacaq.


4. "OK" düyməsini basın.


5. Nömrələmənin sona çatacağı səhifədə boş bir yerdə sağ klik edin və "Səhifə Tərtibi" seçimini basın.


6. Açılan pencerädə "Səhifələr" bölməsində "Nömrələməni Sonlandır" seçimini işarələyin.


7. "OK" düyməsini basın.


Sähifänin yuxarı hissësindë nömrëlemek
Sähifänin yuxarı hissësindë nömrëlemek, sähifänin altçizgisinin üstündä nömrë görünmäsini tǝmin edir. Bu yöldä nömrëlemek üçün aşağıdakı addımları izlëyin:


Nömrëlämä formatını seçmäk
1. Sänädinizdä boş bir sähifä açın vë ya mövcud bir sänädi açın.


2. Sähifänin yuxarı hissësinin sağ küncündäki "Sähifä Nömrëlämä" düymäsini basın.


3. Açılan menüdän "Yuxarı Altçizgi" seçimini basın vë istädiyiniz formatı seçin.


4. Nömrëlämänin stilini, yerini, hündürlüyünü vë rängini dǝyişdirmǝk istǝyirsinizsǝ, "Nömrëlämä Formatı" seçimini basın vë açılan pencerädä seçimlärinizi edin.


5. Seçimlärinizdän razı olduqdan sonra "OK" düymäsini basın.


Nömrëlämänin başlanğıcını vë sonunu tärtrib etmäk
Sähifänin aşağı hissësindǝ nömrëlämänin başlanğıcını vë sonunu tärtrib etmäk üçün izlädigimiz addımlarla eynidir. Yalnız fǝrqi, sähifänin yuxarı hissǝsinin sağ küncündäki "Sähifä Nömrëlämä" düymäsini basmaqdan ǝvvǝl, sähifänin yuxarı hissǝsinin sol küncündäki "Yuxarı Altçizgi" düymäsini basmaq lazımdır.


Word sähifä nömrälämäk üsulları
Word proqramında sähifäläri nömrälämänin bir neçǝ üsulu vardır. Bu üsullar, sänädinizin mündäriceyinin vǝ ya tǝlǝblärinin uyğun olaraq seçilir. Aşağıda Ən çox istifadǝ edilën üsullardan bǝhs edirik:


Sadalı sıra ilǝ nömrälämäk
Sadalı sıra ilǝ nömrälämäk, Ən sadǝ vǝ Ən çox istifadǝ edilën yöldür. Bu yöldä, sähifälär ardıcıl olaraq 1, 2, 3,... kimi nömrälänir. Bu yöldä nömrälämä k üçün yuxarıda izah etdiyimiz addımları izləmək kifayətdir. Sadalı sıra ilə nömrələmək, sənədin bütünlüyünü və sadəliyini göstərmək üçün yaxşı bir seçimdir.


Bölümlü sıra ilə nömrələmək
Bölümlü sıra ilə nömrələmək, sənədin fərqli bölümlərini ayırmaq üçün istifadə edilir. Bu yöntəmdə, hər bölümün öz nömrələməsi vardır və bölüm nömrəsi ilə ayrılır. Məsələn, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,... kimi. Bu yöntəmdə nömrələmək üçün aşağıdakı addımları izləyin:


1. Sänädinizdä boş bir sähifä açın vë ya mövcud bir sänädi açın.


2. Sänädinizdä bölümlü sıra ilǝ nömrälämǝk istǝdiyiniz yeri tapın vë orada sağ klik edin.


3. Açılan menüdän "Bölüm Tärtribi" seçimini basın.


4. Açılan pencerädä "Bölüm başlanğıcı" seçimini işaräläyin vë istǝdiyiniz bölüm nömrǝsini yazın.


5. "OK" düymǝsini basın.


6. Sähifänin aşağı hissësinin sağ küncündäki "Sähifä Nömrälämä" düymäsini basın.


7. Açılan menüdän "Nömrälämä Formatı" seçimini basın.


8. Açılan pencerädä "Bölüm nömrǝsi ilǝ" seçimini işaräläyin vë istǝdiyiniz formatı seçin.


9. "OK" düymǝsini basın.


10. Sänädinizdä digǝr bölümlǝri dǝ tärtrib etmǝk istǝyirsinizsǝ, eyni addımları tǝkrarlayın.


Xüsusi format ilǝ nömrälämäk
Xüsusi format ilǝ nömrälämäk, sänädinizdä fǝrqli formatda nömrälämä istifadë etmǝk istǝyirsinizsǝ edilir. Mäsälän, röm vë ya hǝrf formatında nömrälämä istifadë etmǝk istǝyirsinizsǝ edilir. Bu yöntæmdæ nömrælæmæk üçün aşağıdakı addımları izlæyin:


1. Sänädinizdæ boş bir sähifæ açın vë ya mövcud bir sänædi açın.


2. Sänädinizdæ xüsusi format ilæ nömrælæmæk istædiyiniz yeri tapın vë orada sağ klik edin.


3. Açılan menüdän "Sähifä Tärtribi" seçimini basın.


4. Açılan pencerädæ "Nömrælæmænin Başlanğıcını Tärtrib Et" seçimini işarälæyin vë istædiyiniz formatı seçin.


5. "OK" düymæsini basın.


6. 6. Sähifänin aşağı hissësinin sağ küncündäki "Sähifä Nömrälämä" düymäsini basın.


7. Açılan menüdän "Nömrälämä Formatı" seçimini basın.


8. Açılan pencerädä "Bölüm nömræsi ilæ" seçimini işarälæyin vë istædiyiniz formatı seçin.


9. "OK" düymæsini basın.


10. Sänädinizdæ digær bölümlæri dæ tærtrib etmæk istæyirsinizsæ, eyni addımları tækrarlayın.


Word sähifä nömrälämäk problemäläri
Word proqramında sähifäläri nömrälämäk, bazı hallarda problem yarada bilær. Bu problemälär, nömrälämänin düzgün görünmämäsi, nömrälämänin silinmäsi vë ya nömrälämänin bölümlär arasında qarışması ola bilær. Bu problemälärin hälli üçün aşağıdakı tövsiyälärdän istifadə edin:


Nömrälämänin düzgün görünmämäsi
Bazı hallarda, nömrälämänin formatı, yerlæşmäsi vë ya rängi düzgün görünmæyæ bilær. Bu hallarda, nömrälämänin formatını dǝyişdirmǝk lazımdır. Bunun üçün aşağıdakı addımları izlǝyin:


1. Sänädinizdə nömrälämänin olduğu bir sähifädə boş bir yerdə sağ klik edin vë "Nömrälämä Formatı" seçimini basın.


2. Açılan pencerädə, nömrälämänin stilini, yerini, hündürlüyünü vë rängini seçin vë ya dǝyişdirin.


3. "OK" düymǝsini basın.


Nömrälämänin silinmäsi
Bazı hallarda, nömrälämänin silinmäsini istǝyirsinizsǝ, mäsǝlǝn, ilk sähifädə vë ya son sähifädə nömrälämä göstǝrmǝmǝk istǝyirsinizsǝ. Bu hallarda, nömrälämänin silmǝk üçün aşağıdakı addımları izlǝyin:


1. Sänädinizdə nömrälämänin silmǝk istǝdiyiniz sähifädə boş


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page